Административният съд успешно укрепва гражданското доверие в съдебната система

Намаляването на делата от административно-наказателен характер пред Административния съд в Силистра е следствие от добрата работа на правосъдните органи. Това е един от изводите в отчетния доклад на Административния съд, представен от председателя му Маргарита Славова на проведеното годишно отчетно събрание на съда. На събранието присъстваха съдия Мариника Чернева – зам.-председател на Върховния административен съд и съдия Марио Димитров – председател на Трето отделение на ВАС.

През отчетния период са постъпили 88 дела по-малко в сравнение с 2017 г. Запазва се високо нивото на „оспорвания на нормативни текстове от действащите общински наредби на територията на Силистренска област”. Според доклада заслуга за това има активната позиция на Окръжната прокуратура. Ръстът на постъпилите протести през 2017 и 2018 г, около три пъти повече в сравнение с 2016 г., дава основание да се смята, че местни наредби, приети в периода 2001 – 2007 г., не са променяни, въпреки промени в законите.

В доклада се отбелязва намалялата активност на органите по Закона за местното самоуправление и местната администрация при осъществяване на контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Според статистиката през миналата година в съда са разгледани общо 423 дела – постъпили 336 и 87 „висящи” от минали години. За 2018 г. приключилите в тримесечен срок дела са около 91%. Специалистите смятат, че има трайно нарастване на броя на отхвърлените касационни жалби, което е белег за по-добри и обосновани актове на районните съдилища. Потвърдените съдебни актове от ВАС са около 70%.

Административният съд в Силистра полага усилия за укрепване на гражданското доверие в съдебната власт. Съдията Валери Раданов е участвал в екип, изготвил ръководство по Закона за устройство на териториите – „Правни аспекти на устройството на територията”. Съдиите Павлина Георгиева и Маргарита Славова са ангажирани лично в образователната програма за ученици „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Проведен е и ден на отворените врати под наслов „Открито за съдебната власт”. Интерес предизвиква и симулативен съдебен процес с участието на ученици. Представена е изложба, създадена по инициатива на Административния съд в Силистра и отдел „Държавен архив” за 140-годишнината от създаването на съдебната система в България.