Бюрото по труда отчита: 7039 регистрирани безработни в област Силистра в края на юли

През юли постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 204 души, съобщават от дирекция „Регионална служба по заетостта“. Започналите работа безработни без квалификация са 63, с работническа професия – 86, а специалистите със средно специално и висше образование – 55. Бли


През юли постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 204 души, съобщават от дирекция „Регионална служба по заетостта“. Започналите работа безработни без квалификация са 63, с работническа професия – 86, а специалистите със средно специално и висше образование – 55. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 37. Заетост е осигурена на 47 продължително безработни, както и на 13 безработни с намалена трудоспособност от областта. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 122 безработни. Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 143 (съпоставено с същия месец на м.г. броят им е с 15 по-малко).
През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда – общо 135, които са предимно от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (41), търговията (20), строителството (15), селското стопанство (13), държавното управление (8), образованието (7), транспорта (6) и др.
Към края на юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7039. Техният брой намалява за пореден месц, този път с 68 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 139 заети, 61 пенсионери и 24 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,5%, при 15,6% през предходния месец. Същевременно, в сравнение с юли 2014 г., равнището на безработица е значително по-ниско – с 2,9 процентни пункта. За юли 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 9,4 на сто.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 36,4% /1214 безработни лица/, следват общините Кайнарджа – 35,7% /556/, Алфатар – 23,5% /233/, Дулово – 22,8% /2207/, Ситово – 21,7% /326/, Тутракан – 13,1% /682/, и най-ниско в община Силистра – 7,8% /1821/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 14%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 55%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 547.