В средата на юни ще е националното външно оценяване на седмокласниците  

818 седмокласници от 34 училища в област Силистра ще се явят на национално външно оценяване /НВО/ по български език и литература и по математика в края на учебната 2018-2019 г., съобщиха от Регионалното управление по образование в Силистра.

Този випуск е първият, който започна в пети клас обучението си по новия учебен план и учебни програми и премина целия прогимназиален етап по реда на Закона за предучилищното и училищно образование и новите държавни образователни стандарти.

Новото тази година е, че изпитите няма да съвпадат с държавните зрелостни изпити и ще бъдат проведени по-късно и по-близо до края на учебната година: по български език и литература на 17.06.2019 г., а по математиката – на 19.06.2019 г. Седмокласниците ще имат възможност да се явят по свое желание и на изпит по чужд език на 21 юни.

Изпитът по български език и литература е писмен. Равнището на компетентност на учениците се проверява чрез тест с 26 задачи – 18 са със структуриран /избираем/ отговор, 6 задачи са с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен отговор на литературен въпрос и 1 задача изисква учениците да напишат преразказ на непознат текст с дидактическа задача.

Изпитът ще се проведе в две части. Първата част е с продължителност 60 минути, време, в което учениците ще решават теста с 25-те задачи. След изтичане на времето изпитваните ще трябва да поставят в плик бланката с отговорите и ще получат материали за работа по 26-тата задача. Продължителността на втората част от изпита е 90 минути.

Системата от задачи по български език се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от 5 до 7 клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7 клас включително. Системата от задачи по литература се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за 7 клас.

Изпитът за НВО по математика е също писмен. Времетраенето е 150 минути. Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с 25 задачи – 17 са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; 5 задачи са с кратък свободен отговор /числов, символен или словесен/ – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; 3 задачи са разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Примерни модели на изпитните задачи могат да бъдат видени на страницата на МОН.

Изпитите ще започват в 9,00 часа и ще се провеждат в училищата, в които седмокласниците учат. За учениците със специални образователни потребности e предвидено удължаване на изпитното време до 80 минути над определеното.

Максималният брой точки от теста за всеки от изпитите е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на 7 клас се изразяват само в брой точки, без да се приравняват към оценки. Резултатите от националното външно оценяване са част от балообразуването за прием в 8 клас във всички училища.

Резултатите от външното оценяване ще са готови до 27 юни. Учебната година за 7 клас приключва на 30 юни.