До 25 000 евро могат да получат младите земеделски стопани

Областният информационен център /ОИЦ/ в Силистра, съвместно със силистренския офис на Националната служба за съвети в земеделието проведе серия от информационни срещи в общините от област Силистра.

Млади фермери и земеделски стопани се запознаха с особеностите за инвестиции в стопанствата и стартовата помощ за развитието им по Програмата за развитие на селските райони. В края на август стартира приемът на документи за подпомагане на дребни земеделски стопани с икономически размер на стопанството между 6000 и 7999 евро, измерен в стандартен производствен обем и осъществяващи над 50% от своята дейност в секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етерично-маслени и лекарствени култури“. Допустими кандидати са земеделски стопани, регистрирани по Наредба №3/1999 г., еднолични търговци, фирми или кооперации. Задължително условия за кандидатите е минимум 33% от общите приходи/доходи за предходната календарна година да са от земеделска дейност според годишната данъчна декларация.

Не се подпомагат дейности по преструктуриране и конверсия на винени лозя, производство и съхранение на маслиново масло и трапезни маслини, преработка на селскостопански продукти, както и изграждане и/или ремонт на съоръжения за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти, разположени на територията на нитратно уязвими зони.

Кандидатите трябва да са единствени стопани на земята, а договорите за наем да са влезли в сила към датата на подаване и да са с минимален срок 5 години. Икономическият размер на стопанствата се доказва чрез регистрация в ИСАК, документи за собственост или ползване, или анкетни формуляри. Изискванията се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата.

Финансовата помощ за одобрени проекти по тази подмярка е в размер на 60% с възможност за увеличаване до не повече от 80% при определени условия. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро, а максималният – 25 000 евро, а за колективни инвестиции – 70 000 евро. Кандидатстването става по електронен път чрез системата ИСУН 2020 с квалифициран електронен подпис лично или чрез пълномощник.

Експертите отговориха на всички индивидуални въпроси и остават на разположение в офисите си за допълнителна информация по разгледаните теми.

1 thought on “До 25 000 евро могат да получат младите земеделски стопани

  1. Грабеж. Непрекъснато финансиране. А рентите за собствениците на земята са минимални.

    Палец нагоре 3 Палец надолу 0

Comments are closed.