Държавата ще ни брои от 22 януари до 15 февруари 2021 г.

ITALY / Lombardia / Milan
People walking in Milan at the ‘Duomo’s Square’ (Piazza Del Duomo)
© Daniele Mattioli / Anzenberger

Министерският съвет одобри проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

За референтна дата, към която ще се отнасят събраните по време на преброяването данни, е определен 22 януари 2021 г., а самото изследване ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа – първият /22 – 31 януари 2021 г./ ще дава възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория /1 – 15 февруари 2021 г./ ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната, което се провежда на всеки 10 години и е основен източник на информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд. Данните, събрани по време на преброяването, ще могат да се използват от централната и местната власт, бизнеса, научната общност и неправителствения сектор.

След приключване на преброяването, националната статистика ще разполага с информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия. Резултатите от преброяването ще се използват и за нуждите на европейската статистика, като през 2021 г. се планира провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави-членки на Европейския съюз.

В закона се регламентира подготовката, организацията и провеждането на мероприятията по преброяването през 2021 година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.