Екоинспектори почват проверки в Тутракан и Главиница

Продължават контролните проверки за чистотата на населените мест

Продължават контролните проверки за чистотата на населените места, съобщиха от РИОСВ-Русе… През изтеклата седмица от общо 35 проверки, 10 са извършени за дейности по управление на отпадъците на територията на общините Сливо поле, Кубрат и Завет, информираха оттам. Тази седмица предстояли проверки на населените места в общините Тутракан и Главиница.
В резултат на контролната дейност са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения. На дружествата „Исперих БТ” АД (гр.Исперих), „Хан Аспарух” АД  (гр.Исперих) и  „Изкуство ДВ” ЕООД (гр.Русе) са съставени актове за това, че не са извършвали собствени периодични измервания на емисиите на вредните вещества, изпускани  в атмосферата в резултат от промишлената дейност. Съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух , те са длъжни да извършват такива измервания и да представят доклад в РИОСВ поне 1 път на две години.
На жител от село Сваленик (област Русе) е съставен акт за нарушение на Закона за опазване на околната среда. Лицето не е уведомило РИОСВ-Русе на най-ранен етап за инвестиционното си намерение – изграждане на рибарник за интензивно развъждане на риба. Директорът на РИОСВ-Русе е издал наказателни постановления на общ размер 12 250 лева, добавиха от екоинспекцията.