Кооперациите в Гарван, Тутракан и Бабук са водещите в Силистренско

30 земеделски кооперации обработват 372 000 декара – 22% от земеделската земя в Силистренско. През последните четири стопански години прави впечатление, че четирите основни култури, заложени в сеитбените планове на земеделските кооперации – пшеница, слънчоглед, царевица и рапица – бележат стабилизиране в сеитбооборота, бе отчетено в проведеното годишно събрание на Областния съюз на земеделските кооперации /ОСЗК/ в Силистра.

В доклада си председателят на съюза Кирил Боянов подчерта, че тези култури заемат 95% от обработваемата земя в Силистренско при 84 на сто за страната. Има ръст и стабилизиране на средните добиви, получавани от земеделските кооперации. Това се дължи на въвежданите съвременни технологии за производство, на модернизирането на земеделската техника, на навлизането на високодобивни сортове от европейската селекция и на повишената компетентност на ръководните и на изпълнителските кадри.

Земеделската кооперация „Мотор 93“ в село Бабук е на първо място по среден добив от пшеница и царевица, а земеделските кооперации „Христо Ботев“ в Тутракан и „16 декември“ в село Гарван – за среден добив от слънчоглед и рапица. Увеличава се размерът на балансовата печалба. Земеделските кооперации „Казимир“ в с. Казимир до 10 000 декара и „Мотор 93“ в село Бабук над 10 000 декара са начело на базата на комплексна оценка за среден добив, балансова печалба на декар, инвестиции в дълготрайни материални активи, размер на дивидента и изплатената рента.

ОСЗК в Силистра е на второ място след Добрич по изплатената рента. За Добрич тя е над 100 лева, а за Силистра – между 70 и 100 лева. Според специалистите са нужни и някои изменения в механизмите, регулиращи имуществените и поземлените отношения. На първо място е нужно актуализирането на уставите на земеделските кооперации с оглед редуциране на големия брой член-кооператори, които имат само дялов капитал без аренден договор. Една от постоянните грижи на ОСЗК в Силистра е обучението и повишаването на квалификацията на ръководните кадри.