Национален механизъм ще координира Дунавската стратегия

Правителството прие решение за създаване на Национален механизъм за координация на дейностите за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Структурата на механизма включва национална група на високо ниво и направляваща група на национално ниво.
Председател на нацио

Правителството прие решение за създаване на Национален механизъм за координация на дейностите за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Структурата на механизма включва национална група на високо ниво и направляваща група на национално ниво.
Председател на националната група е националният координатор за стратегията на ЕС за Дунавския регион (министърът на регионалното развитие и благоустройството) и в състава и влизат министрите на външните работи, на финансите, по управление на средствата от ЕС, на вътрешните работи, на околната среда и водите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, енергетиката и туризма, на образованието, младежта и науката, на земеделието и храните, на културата, главният секретар на МС.
Националната група заседава два пъти годишно и в нейните функции е поемането на ангажименти на високо политическо ниво, представянето и защитата на българските приоритетни проекти по Дунавската стратегия при участие в международни срещи, актуализацията на Плана за действие за участието на България в Дунавската стратегия и др.
В Направляващата група на национално ниво участват заместник-министри, главният секретар на МВР, директорът на дирекция „Координация по въпросите на ЕС” в МС, директори на дирекции в министерства, представители на други ведомства и на местните власти, гражданското общество, научните и академичните среди. Функциите на участниците в Направляващата група са координационни и експертни.
Успешното участие на България в Дунавската стратегия изисква непрекъснато осъществяване на дейности от различни ведомства и координация между тях за изпълнението на общ план за действие на всички заинтересовани страни с ясно дефинирани отговорности и конкретни задачи. Създаването на Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион съответства на изискванията за добро управление и ефективно институционално взаимодействие и партньорство.