Нов магистрат оглави Районния съд в Силистра  

Съдия Мирослав Христов официално встъпи в длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Силистра, съобщи възстановеният пресцентър на Окръжния съд. Досегашният председател на Районен съд – Силистра, съдия Росен Костадинов завърши втория си мандат като административен ръководител на съда.

Съдия Мирослав Христов е атестиран от Висшия съдебен съвет с най-висока комплексна оценка „Много добра“, и е назначен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с единодушно гласувано решение на 19 март 2019 г. Съдия Мирослав Христов благодари за доверието, и изрази увереност, че ще бъде запазена утвърдената визия на магистратите и съдебните служители, изпълняващи задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, висок професионализъм и морал. Водещите принципи на съдебния процес – обективност, справедливост, конфиденциалност, публичност и откритост, следва да се спазват в цялост от всеки магистрат, като само така би могло да се повиши общественото доверие към съда. Именно в тази насока смята да продължи дейността си съдия Христов като административен ръководител-председател на РС-Силистра.

Съдия Мирослав Христов има над 19 години юридически стаж от които 4 години като следовател в Окръжна следствена служба – Силистра, над 4 години като съдия в РС – Дулово и 11 години като съдия в РС – Силистра.