Общината в Силистра организира Ленински съботници

Общината в Силистра подема инициатива, която предвижда добруджанци да чистят доброволно своя град през почивните дни, по подобие на някогашните Ленински съботници, съобщиха от крайдунавското кметство. Идеята за мероприятието, което ще е… под наслов: „Всяка събота за по-чиста Силистра“, се родила, след като се оказало, че заради тежката финансова криза на този етап общината не може да заделя необходимите пари за поддържането и чистотата в града.
„Много жители на града се ентусиазираха от идеята всеки с доброволен труд да помогне в поддържането на приветливия облик на Силистра, с който сме свикнали от години“, обясни зам. кметът Веселин Андреев, който е авторът на инициативата. Той допълни, че още през тази събота общината щяла да организира акция за ремонтирането на счупените пейки в местния Дунавски парк, а след това доброволци да ги боядисат. „От своя страна ние ще им осигурим бои, ръкавици и четки“, обеща Андреев. Според него, предвиждало се доброволните акции за почистването на Силистра да са всяка събота от 9.00 до 12.00 часа до началото на есента, като за всяка една от тях дунавската община щяла да съдейства с необходимите средства и материали, а желаещите да се включат щели да бъдат информирани своевременно чрез местните медии.

14 thoughts on “Общината в Силистра организира Ленински съботници

 1. браво браво……..само така……а служителите в общината ще вземат заплатките………ами да затворим общината и така така нищо не правят ……и ще се оправяме сами………
  😉
  ……някой има ли информация какъв е годишния бюджет на общинска администрация………заплати……разходи по подръжка……. командировъчни……..представителни разходи…….

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 2. Ами то е простичко – отваряш сайта на Общински съвет, на Общинска администрация – има публикувани протоколи, решения, включително и бюджет с приложения… Има и Закон за достъп до обществената информаиция, който дава възможност да се пита писмено… Да не говорим за публичните обсъждания, където не само се научава какъв е бюджета, ами и въпроси могат да се задават, но кой, коййййййййййй да отиде да чуе, да порови из нет-а, да почете?!?!? Нали е по-лесно да се поплюе ей така на воля, по принцип, да се правиш на много отворен, компетентен, нищо, че понякога с въпросите си всъщност показваш колко хич, ама хич не си наясно с нищо и всъщност не си чак толкова отворен.

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. отворко………всичко е простичко е за хора като тебе………
   😉
   …….въпросите които зададох са реторични……

   Реторичният въпрос е фигура в реториката, изразена под формата на въпрос, който не предполага отговор, а привлича вниманието на читателя и го навежда към размисъл. Казано с други думи, реторичният въпрос е въпрос, който съдържа в себе си отговора.

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   1. Четейки всичките ти „умни“ постове, става видно, че отворкото явно си ти, но както и да е. Иначе пак казвам – даже и риторичните си въпроси можеш да ги задаваш по посочените в горния ми пост начини – по Закона за достъп до информацията, на публичните обсъждания. Тук и да ги пишеш, полза няма. Номера е да се зададат на точния адресат, а той няма да седне да отговаря тук, докато по посочените горе начини има някакъв шанс да се чуе някакъв отговор. В противен случай потвърждаваш подозренията, че ти само си чешеш езика, ей така от едната злоба, а не защото действително се вълнуваш от нещата.

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

    1. здлавей отворко…….ти като говориш за този Закон за достъп до информацията……..някога през живота си отправил ли си искане ……
     😉
     ….айде направи едно питане вместо мен по официален път………..примерно какво стана с отпуснатите средства за ледената пързалка…..и защо трета година тя не е въведена в експлоатация…….и ни осветли какъв е отговора на кмета ……….след 4-5 години мотане по инстанции може (казвам може) и да ти предоставят необходимата информация (освен ако не се окаже че това е класифицирана информация)………а там процедурата е още по тегава……

     ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

     Достъп до класифицирана информация се предоставя само на лица, получили разрешение за достъп, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, освен ако ЗЗКИ предвижда друго. Посоченият принцип се състои в ограничаване на достъпа само до определена класифицирана информация и само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп (чл. 3 ЗЗКИ).
     Класифицирана е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация (чл. 1, ал. 3 ЗЗКИ).
     Държавна тайна е информацията, определена в СПИСЪКА по Приложение № 1 към чл. 25 ЗЗКИ, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред (чл. 25 ЗЗКИ).
     Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес (чл. 26 ЗЗКИ).
     Чуждестранна класифицирана информация е информацията, предоставена от друга държава или международна организация по силата на международен договор, по който Република България е страна (чл. 27 ЗЗКИ).
     I. Компетентен орган
     Компетентен орган по издаване, прекратяване, отнемане и отказване на разрешение за достъп до класифицирана информация са Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) и ръководителите на службите за сигурност и за обществен ред или заместниците им, когато са упълномощени от тях, както и служителите по сигурността на информацията (§ 1, т. 5 ДР ЗЗКИ).
     II. Лица, имащи право на достъп до класифицирана информация
     Никое лице няма право на достъп до класифицирана информация единствено по силата на своето служебно положение, с изключение на случаите по чл. 39 ЗЗКИ (чл. 36 ЗЗКИ).
     Ръководителите на организационните единици, съответно ръководителите на службите за сигурност и обществен ред определят списък на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна (чл. 37 ЗЗКИ).
     Ръководителите на организационните единици (звена), чиито поделения и обекти са включени в СПИСЪКА по Приложение № 1 към чл. 25 ЗЗКИ, искат издаване на разрешение за достъп на всички лица в следните случаи (чл. 160 ППЗЗКИ):
     1. приемане на кадрова и военна служба;
     2. възникване или изменение на служебни или трудови правоотношения;
     3. необходимост от достъп до класифицирана информация или от промяна на нивото на класификация на информацията;
     4. извършване на дейности за нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия;
     5. приемане на обучение, специализация, учебен стаж и др. в организационните единици.
     В чл. 38, ал. 2, чл. 39 и чл. 39а ЗЗКИ са посочени лицата, по отношение на които не се извършва проучване за надеждност.
     РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, извън случаите по чл. 39 ЗЗКИ, се издава на лице, което отговаря на следните изисквания (чл. 40, ал. 1 ЗЗКИ):
     1. притежава българско гражданство, с изключение на случаите по глава шеста, Раздел VI ЗЗКИ;
     2. е пълнолетно;
     3. има завършено средно образование;
     4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
     5. срещу лицето няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;
     6. е надеждно от гледна точка на сигурността;
     7. не страда от психически заболявания, удостоверени по съответния ред;
     8. е определено като надеждно за опазване на тайна.
     При наличие на международен договор, по който Република България е страна, или при условията на взаимност горепосочените изисквания не се прилагат по отношение на граждани на други държави, които изпълняват в Република България задачи, възложени им от съответната държава или международна организация, в случай че те притежават разрешения, издадени от съответния компетентен орган за сигурност на информацията на другата държава или международна организация (чл. 40, ал. 2 ЗЗКИ).
     Разпоредбата на чл. 41 ЗЗКИ посочва случаите, в които е налице надеждност на лицето от гледна точка на сигурността и на опазване на тайната.
     III. Нормативно установени изисквания
     Достъп до класифицирана информация във връзка с изпълнение на служебни задължения или конкретно възложени задачи се разрешава след (чл. 38, ал. 1 ЗЗКИ):
     1. извършване на проучване на лицето за надеждност;
     2. провеждане на обучение на лицето в областта на защитата на класифицираната информация.
     IV. Необходими документи
     Тъй като разрешението за достъп се издава след извършване на проучване на съответното лице, документите, необходими за достъп, ще са същите като за започване на проучването.
     За извършване на обикновено проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ кандидатът подава (чл. 147, ал. 1 ППЗЗКИ):
     1. молба до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача, която съдържа писменото съгласие на лицето, с приложени към нея:
     а) диплом за завършено образование;
     б) СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
     в) медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 ЗЗКИ, когато такова му е поискано;
     г) служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;
     д) нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния данъчен орган, и
     2. попълнен ВЪПРОСНИК ОТ КАНДИДАТА – Приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ.
     V. Вътрешен ход на процедурата
     Предпоставка за издаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ е осъществяването на процедура по проучване за надеждност.
     Преди да получат разрешение за достъп до класифицирана информация, лицата задължително преминават първоначално обучение по защита на класифицираната информация (чл. 159, ал. 1 ППЗЗКИ). Обучението е дейност за придобиване на знания, умения и опит за работа с класифицирана информация (чл. 158 ППЗЗКИ) и включва (чл. 159, ал. 2 и 4 ППЗЗКИ):
     1. първоначално изучаване на правилата за защита на класифицираната информация;
     2. текущо обучение за повишаване на квалификацията и опита на лицата с разрешен достъп до класифицирана информация;
     3. запознаване на лицата с рисковите фактори, които биха могли да създадат опасност за увреждане интересите на Република България.
     Лицата, преминали обучение, подписват ДЕКЛАРАЦИЯ, че познават правилата за защита на класифицирана информация и че ще я опазват до изтичането на сроковете за нейната защита по чл. 34 ЗЗКИ, след което им се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ (чл. 159, ал. 3 ППЗЗКИ).
     Правилата за обучение в службите за сигурност и службите за обществен ред се определят от ръководителя на съответната служба (чл. 159, ал. 5 ППЗЗКИ).
     В организационните единици се води РЕГИСТЪР ЗА ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ (чл. 159, ал. 6 ППЗЗКИ).
     Държавната комисия по сигурността на информацията, службите за сигурност и службите за обществен ред или служителят по сигурността на информацията издават или отказват издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация от съответното ниво в 10-дневен срок от приключване на проучването за надеждност (чл. 53 ЗЗКИ).
     Разрешение за достъп се издава на лица, които отговарят на изискванията по чл. 40, ал. 1 ЗЗКИ, предвидени за съответното ниво на класификация за сигурност на информацията.
     Разрешението е писмен документ и се издава в три екземпляра по образец, утвърден от ДКСИ, съхранявани съответно в ДКСИ, в службата, която го е издала, и в организационната единица.
     Разрешението за достъп до по-високо ниво на класификация дава право на достъп и до класифицирана информация от по-ниско ниво, ако достъпът до по-ниското ниво на класификация се налага във връзка със заеманата длъжност или с изпълнението на конкретно възложена задача (чл. 54 ЗЗКИ).
     Разрешението за достъп се издава за срок (чл. 55, ал. 1 ЗЗКИ):
     1. пет години – за ниво на класификация „Поверително“;
     2. четири години – за ниво на класификация „Секретно“;
     3. три години – за ниво на класификация „Строго секретно“.
     Отказва се издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация от съответното ниво, когато в хода на проучването се установи, че проучваното лице не отговаря на някое от изискванията по чл. 40, ал. 1 ЗЗКИ или съзнателно е представило неверни или непълни данни.
     ОТКАЗЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ се изготвя в 3 екземпляра по образец, утвърден от ДКСИ, съхранявани съответно в ДКСИ, в органа, който го е издал, и в организационната единица. Отказът не се мотивира, като се посочва само правното основание, и не подлежи на обжалване по съдебен ред.
     Проучваното лице се уведомява за отказа в писмена форма, като се посочва правното основание и му се издава препис от отказа.
     Проучвано лице, на което е отказано разрешение за достъп до класифицирана информация, няма право да кандидатства за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретна задача, свързани с работа с класифицирана информация от същото или по-високо ниво на класификация, за срок една година от издаването на отказа (чл. 57 ЗЗКИ).
     Разрешението и отказът за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съдържат (чл. 58 ЗЗКИ):
     1. органа, издал документа;
     2. име, презиме, фамилия, дата и място на раждане и ЕГН на проучваното лице;
     3. вида на проучването;
     4. нивото на класификация за сигурност на информацията, до което е разрешен или отказан достъп;
     5. правното основание за издаването или за отказа да се издаде разрешение за достъп до класифицирана информация;
     6. срока на валидност на разрешението;
     7. номера на разрешението или на отказа;
     8. дата и място на издаването;
     9. подпис и печат.
     VI. Обжалване
     Отказът за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация може да се обжалва пред ДКСИ в 7-дневен срок от уведомяването на лицето (чл. 62 ЗЗКИ).
     Жалбата се подава в писмена форма чрез органа, чийто акт се обжалва, до ДКСИ. В жалбата се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът, който се обжалва, органът, който го е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя (чл. 63 ЗЗКИ).
     Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка. В 7-дневен срок от връщането на жалбата може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Към искането се прилага върнатата жалба. Искането за възстановяване на срока се разглежда от ДКСИ. Ако искането е основателно, се дава ход на жалбата, а ако е неоснователно, жалбата се оставя без разглеждане (чл. 64 ЗЗКИ).
     В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, издал обжалвания акт, може да преразгледа въпроса и да издаде разрешение за достъп до класифицирана информация. В тези случаи се уведомяват заинтересуваните. Когато органът не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на ДКСИ. Ако в 7-дневен срок от изтичането на посочения срок жалбата не бъде изпратена на ДКСИ, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата на ДКСИ или да я уведоми за допуснатото забавяне. ДКСИ изисква преписката служебно. След получаване на преписката ДКСИ може да събира нови доказателства (чл. 65 ЗЗКИ).
     Държавната комисия по сигурността на информацията се произнася по жалбата в двуседмичен срок от получаването й с решение, с което отменя административния акт за отказ или отхвърля жалбата. Когато органът противозаконно е отказал да издаде разрешение за достъп до класифицирана информация, ДКСИ може да задължи този орган да започне процедура по проучване, като определи и срок за приключване (чл. 66 ЗЗКИ).
     В 3-дневен срок от постановяване на решението ДКСИ го съобщава на жалбоподателя, на органа, чийто акт се обжалва, и на организационната единица (чл. 67 ЗЗКИ).
     Решението на ДКСИ е окончателно и не подлежи на обжалване (чл. 68 ЗЗКИ).
     Отказът за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, издаден от ДКСИ, не подлежи на обжалване (чл. 69 ЗЗКИ).
     В резултат на издаденото разрешение или отказа да се издаде разрешение за достъп до класифицирана информация съответното лице получава или не получава искания достъп.
     Получилите достъп до класифицирана информация служители са задължени да спазват правилата за работа с класифицирана информация (чл. 101, ал. 1 ППЗЗКИ). Техните задължения са уредени в Раздел VI ППЗЗКИ.
     Издаденото РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП може да бъде отнето или действието му може да бъде прекратено при определени в ЗЗКИ условия.
     Органът, издал разрешението за достъп до класифицирана информация, ОТНЕМА ИЗДАДЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ по писмено предложение на служителя по сигурността на информацията, когато (чл. 59, ал. 1 ЗЗКИ):
     1. при проверката по чл. 56 ЗЗКИ се установи, че лицето не отговаря на някои от изискванията на чл. 40, ал. 1 ЗЗКИ;
     2. лицето е извършило нарушение на закона или на подзаконовите актове по прилагането му, което е създало опасност от възникване или е довело до значителни вреди за интересите на държавата, организациите или лицата в областта на защитата на класифицираната информация;
     3. лицето е извършило системни нарушения на закона или на подзаконовите актове, свързани със защитата на класифицираната информация.
     Органът незабавно уведомява писмено ръководителя на организационната единица и лицето за отнемането на разрешението. Отнемането не се мотивира, като се посочва само правното основание. Отнемането е въз основа на писмен акт със съответно съдържание по чл. 58 ЗЗКИ и не подлежи на обжалване по съдебен ред (чл. 59, ал. 2-5 ЗЗКИ).
     Лице, на което е отнето разрешението за достъп до класифицирана информация, няма право да кандидатства за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретна задача, свързани с работа с класифицирана информация, за срок три години от отнемането (чл. 59, ал. 6 ЗЗКИ).
     Органът, издал разрешение за достъп до класифицирана информация, ПРЕКРАТЯВА ДЕЙСТВИЕТО НА ИЗДАДЕНОТО РАЗРЕШЕНИЕ по писмено предложение на служителя по сигурността на информацията при (чл. 60, ал. 1 ЗЗКИ):
     1. смърт на лицето, получило разрешение за достъп до класифицирана информация;
     2. изтичане на сроковете по чл. 55, ал. 1 ЗЗКИ;
     3. промяна на необходимостта от достъп до по-високо ниво на класификация за сигурност на информацията;
     4. отпадане на необходимостта от достъп до класифицирана информация.
     Органът уведомява писмено ръководителя на организационната единица и лицето за прекратяване на разрешението. Прекратяването не се мотивира, като се посочва само правното основание. Прекратяването е въз основа на писмен акт със съответно съдържание по чл. 58 ЗЗКИ и не подлежи на обжалване по съдебен ред (чл. 60, ал. 2-5 ЗЗКИ).
     В случаите на отнемане и прекратяване действието на разрешението служителят връща разрешението на органа, който го е издал.
     Прекратяването или отнемането на издадено разрешение могат да се обжалват пред ДКСИ в 7-дневен срок от уведомяването на лицето (чл. 62 ЗЗКИ), като се спазва процедурата, предвидена за обжалване на отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.
     Жалбата се подава в писмена форма чрез органа, чийто акт се обжалва, до ДКСИ (чл. 63 ЗЗКИ).
     Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка. В 7-дневен срок от връщането на жалбата може да се поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Искането за възстановяване на срока се разглежда от ДКСИ. Ако искането е основателно, се дава ход на жалбата, а ако е неоснователно, жалбата се оставя без разглеждане (чл. 64 ЗЗКИ).
     В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, издал обжалвания акт, може да преразгледа въпроса и да оттегли акта, с който е отнел издаденото разрешение. Когато органът не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на ДКСИ. Ако в 7-дневен срок от изтичането на посочения срок жалбата не бъде изпратена на ДКСИ, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата на ДКСИ или да я уведоми за допуснатото забавяне (чл. 65 ЗЗКИ).
     Държавната комисия по сигурността на информацията се произнася по жалбата в двуседмичен срок от получаването й с решение, с което отменя административния акт за прекратяване или отнемане на издадено разрешение или отхвърля жалбата (чл. 66 ЗЗКИ).
     В 3-дневен срок от постановяване на решението ДКСИ го съобщава на жалбоподателя, на органа, чийто акт се обжалва, и на организационната единица (чл. 67 ЗЗКИ).
     Решението на ДКСИ е окончателно и не подлежи на обжалване (чл. 68 ЗЗКИ).
     Прекратяването и отнемането на издадено разрешение за достъп до класифицирана информация, издадени от ДКСИ, не подлежат на обжалване (чл. 69 ЗЗКИ).
     Примерни образци:
     Искане за разрешение за достъп до класифицирана информация (за започване на процедура по проучване)
     Въпросник за нуждите на проучването на лицата за достъп до информация, класифицирана като държавна тайна
     Отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация
     Списък на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи класифицирана информация
     Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна
     Декларация за преминат курс по първоначално обучение в областта на сигурността на класифицираната информация
     Удостоверение за завършено обучение по защита на класифицираната информация
     Регистър за отчет на проведено обучение в областта на сигурността на лицата, допуснати за работа с класифицирана информация в организационна единица.

     Палец нагоре 0 Палец надолу 0

    2. Постът ми е към анонимния, дето често демонстрира колко много може да копира от чичко Гугъл: а ти защо не си зададеш въпроса, като толкова те вълнува? Защо друг трябва да ти извади кестените от горещия огън? Сигурно защото там ще трябва да се посочат имената на питащия. А пък като не ти отговорят, тогава ще можеш и да споделиш тук горчивия опит, изводи и оценки? Иначе излиза, че само си говориш напразно, почти ей така само, за да кажеш нещо, но без да си проверил дали ще стане или не. Току виж пък вземат, че те изненадат и ти отговорят?

     Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 3. Нека инициативата се поведе от самите служители в общината и членовете на общинския съвет.Че те май се вземат вече много на сериозно.

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 4. Идеята е супер!!!!!!!!!!!! Но трябва да се доразвие! На първо място след като гражданите ще си чистят града да се върне таксата смет. Защо да плащаме на общината за нещо което ще направим сами. За да си вземат заплатите трътките от общината ли? Но не само гражданите но и фирмите които имат обекти в рамките на града те също се грижат за чистотата но плащат таксата „Смет“! Второ – служителите в общината начело с кмета и 100% присъствие, включително и разните фондации и НПО който са на издръжка на общината – тази която е оглавявана от Светла Боева, Александър какъв беше там не помня и разните други които са на извънбюджетна хранилка към общината и лапат нашите данъци да им дадат по един дочен костюм и всяка седмица да полагат по 16 часа обществено полезен труд. За да бъдат морално удовлетворени да им се разреши да поставят таберко „Тук почисти Еди кой си“ или „Тези 200 м. тротуар се подържа от еди кой си“

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. ти така остро поставяш въпроса…….искаш да зарежат софрите…..че кой че пее по кръчмите….кой ще ходи по командировки……
   😉

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 5. Поправка: Толкова се развълнувах че допуснах няколко правописни грешки. Последното изречение да се чете: За да бъдат морално удовлетворени, да им се разреши да поставят табелки „Тук почисти Еди кой си“ или „Тези 200 м. тротоар се подържа от еди кой си“

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 6. „Ти изчисти ли пред дома си?“ или „Ти, включи ли се в ленинския съботник?“
  Даааааа – товарищ Андреев вы большой ученый!

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. те в общината са от академик нагоре……..
   😉

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   1. Те това животните са готини хора…

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 7. Товарищ Сталин был самый большой ученый. Товарищ Андреев просто ученый. Товарищ Андонов он средный большой ученый и после два года можно стать тоже большой ученый. Да здравствует Академия „Силистра“!!!

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.