Община Дулово приключи успешно изпълнението на проект „Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово“.

2

1EU1OPAC_color_bg1logo ESF_BG

ПРОЕКТ

„Повишаване капацитета на служителите на

общинска администрация Дулово“

 

       Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

               Оперативна програма „Административен капацитет“

               Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“

               Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

               Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14

               Договор № М13-22-173/11.08.2014 г.

               Бенефициент: Община Дулово

               Обща стойност на проекта: 149 642,87 лева

               Период на изпълнение: 12 месеца

 

Община Дулово приключи успешно изпълнението на проект „Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово“.

Общинската администрация беше включена в 16 обучения в общо четири модула: седем обучения в Института по публична администрация – гр. София; обучение по разговорен английски език; компютърни обучения за надграждане на професионалните умения за работа с текстообработващ и с презентационен софтуер, както и за работа с числови данни; специализирани обучения. Почти в пълния си състав, администрацията на община Дулово участва в семинари за ефективно и ефикасно планиране и организиране на работното време и за подобряване на уменията за работа в екип и ефикасно взаимодействие. Ръководният състав на общината бе включен в обучение за ефективно управление на хора, лидерство и мотивация.

Предлагането на съвременни модели на обучения в този проект спомогна да бъдат подкрепени с нови знания и умения способностите на всеки отделен служител.

Постигнатите резултати допринасят за нов стил на работа в подкрепа на очакването за модерно обслужване на гражданите и бизнеса. Те са в пряка връзка с устойчивото повишаване на качеството на предоставяните административни услуги и благоприятстват постигането на устойчиво местно развитие.

    

           Декларация относно отговорността

Настоящата публикация е изготвена по проект „Повишаване капацитета на служителите на общинска администрация Дулово“, като отговорност за нейното съдържание носи единствено Община Дулово. При никакви обстоятелства не може да се счита, че публикацията отразява официално становище на Европейския съюз.