Общинска комисия разпредели над 550 000 лева между 23 читалища

553 320 лева раздели между 23 читалища Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2020 г.

Със своя заповед кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов назначи комисия с председател зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ Мария Недялкова и представители на всички народни читалища на територията на Общината.

Във връзка с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. общата субсидирана численост за народните читалища в община Силистра за 2020 г. е 53 субсидирани бройки. Стандартът за една субсидирана бройка е 10 440 лв., като завишението е с 950 лв. спрямо 2019 г. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В Община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност, с изключение на НЧ „Д-р Петър Вичев – 1941“, село Айдемир, което не е представило предложение за дейността си през 2020 г., в изпълнение на Закона за народните читалища и не получава субсидия.

В резултат на обсъжданията, направения обстоен анализ и дискусия, Комисията взе решение да бъде завишена субсидираната численост на НЧ ”Самообразование – 1942”, с. Йорданово с 0,125 бр., а на НЧ ”Светлина 1906”, село Смилец намалена с 0,125 бр.

Допълнителни субсидирани бройки от Министерството на културата са получени за НЧ ”Дръстър-2012”, град Силистра – 0,25 бр., за НЧ ”Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук – 0,25 бр., за НЧ ”Паисий Хилендарски – 2006” – с. Айдемир – 0,25 бр., Народно читалище „Заря-1957” – с. Брадвари – 0,25 бройки.

За останалите народни читалища на територията на община Силистра разпределението на субсидираната численост за 2020 година се запазва, както през 2019 г.

Спрямо миналата година държавата даде почти 60 000 лева повече за силистренските народни читалища.