Пари за наемане на безработни хора дава Бюрото по труда в Силистра

Дирекция “Бюро по труда” в Силистра провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни хора.

Уведомяват се работодателите от общините Силистра, Ситово и Кайнарджа, че Бюрото разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– безработни младежи до 29 г. възраст /чл. 36, ал.1 от ЗНЗ/ – свободни средства – 4 016 лв.;

– за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – /чл. 41 от ЗНЗ/ – свободни средства – 3 347 лв.;

– за стажуване безработни лица /чл. 46 от ЗНЗ/ – свободни средства – 3 285 лв.;

– безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия /чл.50 от ЗНЗ/ – свободни средства – 10 859 лв.;

– безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време /чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ/ – свободни средства – 7 273 лв.;

– безработни лица – самотни родители /осиновители/ и/или майки /осиновителки/ с деца до 5-годишна възраст /чл. 53а от ЗНЗ/ – свободни средства – 3 593 лв.;

– безработни над 55-годишна възраст /чл.55а от ЗНЗ/ – свободни средства – 7 751 лв.;

– продължително безработни лица /чл.55в от ЗНЗ/ – свободни средства – 8 482 лв.;

– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование /чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ/ – свободни средства – 4 780 лв.;

– безработни лица с трайни увреждания /чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ/ – свободни средства – 7 060 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

– работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3 995 лв.;

– държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 11 055 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места до 15.02.2019 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

– безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 481 лв.;

– безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ – свободни средства – 4 236 лв.;

– безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3 473 лв.;

Обучение на възрастни

– обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ- свободни средства – 6 933 лв.;

Дирекция “Бюро по труда” – Силистра, ст.6, ст.7, ст.9, ст.10, ст.11, ст.15, както и на тел. 086/823 857; филиал Кайнарджа, с. Кайнарджа, ул. „Димитър Дончев” 2, тел. 08679/8451; филиал Ситово, с. Ситово, ул. ”Трети март” 66, тел. 08663/2709.