Подпомагат земеделци и животновъди, пострадали от коронавируса

С близо 120 милиона лева ще бъдат подпомогнати земеделските стопани в страната по мярката COVID-19 на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР/. Програмирането на извънредната мярка стана възможно по инициатива на България, която бе подкрепена в хода на преговорния процес от всички страни-членки на ЕС и след одобряване на осмо изменение на ПРСР от правителството. Въвеждането й цели намаляване на негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията.

Осигуряването на целевото финансиране ще спомогне за преодоляване на текущите трудности и ще осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия. Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане.

Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ и „Пчеларство“. Размерът на помощта зависи от вида на стопанството.

Подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за един зает човек в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине – за един зает човек в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за един работник е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките COVID-1 и COVID-2 е 7000 евро на един кандидат.

Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициентът избира по кой да кандидатства. Първият е 5% от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20% спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на един зает. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 000 евро.