Пожарната в Силистра – от миналото до днес

Традиционната Седмица на пожарната безопасност тази година се чества от 10 до 14 септември. В рамките й се отбелязва Професионалният празник на служителите от Главна дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” – 14 септември, обявен с Решение № 385 на Министерския съвет от 13.09.1995 г.
На 14 септември се е състояло едно от най-значимите събития в историята на пожарното дело в стран

Традиционната Седмица на пожарната безопасност тази година се чества  от 10 до 14 септември. В рамките й се отбелязва Професионалният празник на служителите от Главна дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” – 14 септември, обявен с Решение № 385 на Министерския съвет от 13.09.1995 г.
На 14 септември се е състояло едно от най-значимите събития в историята на пожарното дело в страната, което има значение за неговото развитие. На тази дата през 1905 г. в столицата е открит Първият пожарникарски събор на пожарните команди. По решение на събора оттогава в продължение на десетилетия 14 септември се е чествал като национален патронен празник на пожарните команди.
Седмицата на пожарната безопасност е обществена кампания сред населението с информационно разяснителен характер за смисъла и ефективността на мерките за недопускане на пожари и ограничаване на последствията от тях; ролята и значението на взаимодействието с органите на местната изпълнителна власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на населението при потушаването на възникналите в поземления и горския фонд пожари, засилена превантивна и административно-наказателна дейност на органите за ПБЗН.

Силистренската пожарна – в миналото…

Сведения за пожарна команда в гр. Силистра има от времето на османското робство. Тя не е била добре организирана, но е развивала пожарогасителна дейност. В нейна услуга са се явявали граждани доброволци.
След Освобождението на България от османско робство в гр.Силистра по почина и препоръка на руската военна власт е променена организацията в пожарната команда. Първоначално тя е под наблюдението и наставленията на руските военни, а в последствие се е ръководела от местните български офицери, полицейски началници и областните управници, от които е зависело състоянието на пожарната.
Силистренската градска пожарна команда през 1890 г. по състав и дееспособност е била в много по-добро състояние, в сравнение с командите на другите по големи градове по това време, благодарение на големия интерес, който населението на града е проявявало към нея.
През периода 1907-1911 год. за командир на пожарната е назначен Спиридон Митев Тарашманов, който проявява благородна амбиция, последователност, упоритост и подобрява нейната дееспособност.
През 1940 год. навлезлите  българските войски в Добруджа вземат мерки за противопожарната защита на освободените градове. В гр.Силистра граждани организират доброволна пожарна охрана. В града има водопровод с монтирани противопожарни хидранти.

… и в настоящето

Днес дейностите по пожарна безопасност и защита на населението в

Комисар инж. Румен Мъров - началник на пожарната в Силистра
Комисар инж. Румен Мъров - началник на пожарната в Силистра

Силистренска област се осъществяват от три районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) в гр. Силистра, гр. Тутракан и гр. Дулово и два участъка „Пожарна безопасност и защита на населението” (УПБЗН) в гр.Главиница и с.Кайнарджа и група „Спасителна дейност” към ОУПБЗН.
В началото на 2011 г. беше сформирана група „Планиране и превантивна дейност” към сектор „Планиране превантивна дейност и контрол” с направления планиране, подготовка, инженерна защита, радиационна и химическа защита. Основните задачи на групата са:
– планиране на защитата при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
– провеждане на превантивни и контролни проверки на обекти работещи с опасни химически вещества.
– проверки на осигуреността на населението с индивидуални средства за защита.
– провеждане на обучение на органите за управление, силите и населението за действие при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации.
Общо техниката на дежурство се състои от 11 противопожарни автомобила и 8 автомобила за спасителна дейност, чийто район на действие покрива територия от  2 533 кв.км  с население  166 508  души, живущи в 101 населени места, разпределени в 7 общини.
Информация за дейността на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУПБЗН) -Силистра за периода януари – септември 2012 г.
През периода от 01.01.2012 г. до 09.09.2012 г. служителите от ОУПБЗН са обслужили общо 722 произшествия, срещу 565 за същия период на 2011 година.
Ликвидирани са 94 пожара с материални загуби, а в 437 случая е извършена гасителна дейност на пожари в сухи треви отпадъци и др., без да са нанесени материални щети. През периода са извършени 67 аварийно-спасителни дейности /АСД/ и в 95 случая е оказана техническа помощ.
Излизанията на лъжливи повиквания са 15.
През отчетния период при пожари няма загинали  граждани, пострадали 3 граждани.
Разпределени по основни отрасли, най-много са пожарите в жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване – 49, следват пожарите в селското стопанство – 17q  и в транспорта – 8.
Разпределението на пожарите по причини на възникване е следното: най-много са пожарите предизвикани от небрежност при боравене с открит огън – 37, от късо съединение – 16, от техническа неизправност – 6, от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 6, от строителна неизправност – 4,  от детска игра  с огън – 3,  и др.
Дейностите по превенцията на пожарите се осъществяват от служителите в направление  Държавен противопожарен контрол /ДПК/, които през първите осем месеца на годината са извършили значителна по обем работа за опазване на домовете, населените места, фирмите, селското стопанство, обществените сгради  и други  обекти.
Извършени са 30 комплексни проверки на обекти от решаващо значение за икономиката на областта, обекти  за  масово пребиваване на хора, хотели и общежития, здравни и социални заведения, училища, детски ясли, градини и др.
Предписаните мероприятия в резултат от проверките в обектите са предимно във връзка с решаването на успешната евакуация на хора;  изпълнение на мероприятия  от строително-технически характер, както и засягащи организацията на пожарната безопасност  в тях.
В съответствие с утвърдените графици за контрол на предписаните мероприятия и решаване на възникналите текущи проблеми през годината са проведени 385  контролни проверки и 1212 тематични.
Връчени са 30 протокола от комплексни проверки, 158 противопожарни разпореждания и 1 разпоредително писмо с мероприятия за отстраняване на констатираните пропуски, засягащи пожарната  безопасност на обектите.
Наложени са 5 принудителни административни мерки, 21 административно-наказателни мерки по текстове от Закона за МВР и 8 по разпоредбите на други нормативни документи.
С извършените организационни, превантивни и контролни мероприятия тази година органите на ДПК допринесоха за опазването от пожари на 555020 дка есенници в областта. По време на жътвената кампания бе упражняван ежедневен контрол върху техническата изправност на 347 зърнокомбайна  и 1002 броя друга техника / трактори, камиони, сламопреси и др./
В периода на подготовката на жътвата на председателите на земеделските кооперации, собствениците и ползвателите на земи  са връчени 274 протокола за проверка на техниката и  12 уведомителни писма.
Със започването на жътвата бе осъществен ежедневен контрол по изпълнение на изискванията на Наредба І-1053/19.04.2011 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите  от пожари. При проверките бяха санкционираха допуснатите нарушения или пропуски, свързани основно  с непълно окомплектоване на техниката участваща в жътвената кампания,  неразпарцелиране на големите житни масиви за ежедневна работа, заораване на по-тесни ивици покрай житните блокове.
В резултат са съставени 13 акта за административни нарушения съгласно Наредба І-1053/19.04.2011 г.. Наложени са глоби от 50 до 200 лева.
По време на жътвата тази година възникна 1  пожар с  унищожен зърнокомбайн. Пожари в посевите на територията на Силистренска област не са регистрирани.
Упражнен е държавен противопожарен контрол и в процеса на проектирането и строителството. Извършени са проверки на проектни документации за строежи и са издадени  52 удостоверителни документа и 15 становища по ЗУТ за съответствието им с противопожарните правила и норми. Органите на ДПК са участвали в 20 приемателни комисии .
Противопожарното обучение на децата и учениците бе друг основен акцент в работата на направление ДПК. През учебната 2011/2012г. в областта са създадени 17 младежки противопожарни отряда “Млад огнеборец” с 250 участници. По време на подготовката им бяха усвоени ценни навици и умения, изясниха се основните правила за пожарна безопасност на дома, населеното място и причините за пожари. Обучението завърши с регионално състезание на отрядите “Млад огнеборец”, на което първо място завоюва отборът на ПГМТ „Владимир Комаров” Силистра  и представи областта на тринадесетите   Републикански състезания в гр. Варна.