Почти 2,9 милиарда лева ще разпредели Държавният фонд „Земеделие“ през 2020 г.

Министерският съвет на Република България прие в сряда решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.

Планирани са общо 2,898 милиарда лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2,633 милиарда лева са за сметка на ЕС и 265,7 милиона лева са от националния бюджет.

За развитие на селските райони са предвидени 843,5 милиона лв. Основно плащанията ще са насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 298,9 милиона лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1,567 милиарда лв.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 61 милиона лв.

За пазарни мерки, включително за Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод“, схема „Училищно мляко“, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми и други схеми са предвидени 128 милиона лв.