По-лесно ще се учредяват сдруженията за напояване

TutunУлесняване на процедурата по учредяване и оптимизиране на дейността на сдруженията за напояване е заложена в одобрен от правителството проект на закон за изменение и допълнение на Закона за сдруженията за напояване. Това ще доведе до ускоряване на процесите на създаване на модерно, пазарно ориентирано и конкурентно поливно земеделие.

Предлаганите промени са свързани с практическото прилагане на разпоредбите на регламентираните дейности по създаването и функционирането на сдруженията за напояване. Те осигуряват по-ясна и по-точно диференцирана процедура във връзка с учредяването на сдруженията. В законопроекта са уредени разпоредбите относно броя на учредителите на сдружението. Той е намален от 50 на 30% от собствениците и ползвателите. Това се налага поради голямата раздробеност на земеделската земя на множество малки парчета и свързаните с това голям брой собственици и наследници. Изискването на кворум за редовност на учредителното събрание по сега действащата разпоредба води до затрудняване на процедурата по учредяване.

Сдруженията се създават с цел експлоатация, поддържане и реконструкция на технически средства и оборудване за напояване и отводняване. Това предоставя възможност за изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи.