Преди жътвата в Силистренско: Да опазим реколтата от пожари!

На прага сме на жътвата на ечемика, а с това и вероятността от пожари в житната реколта се увеличава. Характерно за предходната 2011 г. е, че възникна само 1 пожар с материални загуби – 30 дка в ЗК „Ламбриново”.
Всяка година преди започване на жътвената кампания РСПБЗН- Силистра не пропуска да припомни за мерките, които трябва да се съблюдават от гражданите и ползвателите на земеделски зе

На прага сме на жътвата на ечемика, а с това и вероятността от пожари в житната реколта се увеличава. Характерно за предходната 2011 г. е, че възникна само 1 пожар с материални загуби – 30 дка в ЗК „Ламбриново”.
Всяка година преди започване на жътвената кампания РСПБЗН- Силистра не пропуска да припомни за мерките, които трябва да се съблюдават от гражданите и ползвателите на земеделски земи във връзка от повишаване на опасността от пожари през този най-опасен в противопожарно отношение сезон.
Високите дневни температури, сухото и горещо време ще допринесат за всеобхватното изсъхване на растителността. Тези обективни природни дадености, на които не можем да въздействаме, в съчетание с прояви на човешка безотговорност, неосъзната небрежност, недопустима самоувереност и небрежно отношение към правилата и нормите за пожарна безопасност повишават вероятността от възникване и разпространение на пожари.
Все още много земеделски стопани, фермери и председатели на земеделски кооперации грубо нарушават чл.6 от ЗОЗЗ и чл.12 от Наредба Із-1053/2011 г. за пълна забрана на паленето на стърнища и всякакъв вид суха растителност. Този проблем не стои за решаване само пред специализираните органи за пожарна безопасност. Той касае и РИОСВ, както и областните и общински служби по земеделие.
В Наредба Із-1053/2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи ясно и категорично са записани задълженията и отговорностите на стопаните ползватели на земеделски земи, фермерите и председателите на ЗК:
– разжънване и заораване на изискващите се 6 м. ивици покрай всички пътища, поляни, полезащитни пояси и гори и сметища;
– изграждане на стационарни или мобилни наблюдателни постове;
– осигуряване на пълна техническа изправност на техниката, участваща в прибирането на реколтата и допускането й за работа от органите за ПБЗН;
– разпарцелиране на житния масив на площи за еднодневна работа на комбайните чрез  ожънване и заораване на негорими ивици с широчина 6 м;
– осигуряване на дежурство на трактор с четири корпусен плуг на нивата, която се жъне;
– важно място заемат и кметствата по обявяване със заповед на настъпването на „Восъчна зрялост” и  разгласяване на мерките по пожарна безопасност от момента на подготовката, провеждането и окончателното приключване на жътвената кампания. Техни са и ангажиментите по  изграждането на гасачески групи или доброволни формирования;
– действията, свързани с използването на открит огън, трябва да се извършват само на специално обезопасени за целта места на 50 м от посевите;
– през този сезон е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни в площите с посеви и в непосредствена близост до тях;
– институциите, които поддържат пътищата от републиканската пътна мрежа и железопътните трасета, са длъжни да почистват участъците около тях от суха трева, отпадъци и всякакви горими материали, ако тези пътни артерии минават покрай житните масиви.

Нека отдадем нужното внимание и на децата. Липсата на родителски контрол често става причина за пожар от детска игра с огън.
Напомнянето за предпазливост от страна на специализираните противопожарни органи е актуално в тези дни. Нека си припомним и се замислим над максимата „Ден година храни”.

ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ НА ПОЖАР ИЛИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ТАКЪВ ПЪРВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ Е ДА СЕ ОБАДИ НА ТЕЛ. 112, а за информация по други поводи на телефони 82 16 44 или 82 19 44 при дежурния диспечер в РСПБЗН- Силистра.

РАЙОННА СЛУЖБА  „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-СИЛИСТРА