Проектът на областта за електронен портал – във втори етап

Проектът на областната администрация в Силистра – „Е-област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса”, навлезе официално във втория етап от реализацията си, съобщиха днес от областната администрация. Също днес в областта в присъствието на представители на 7-те силистренски общини, териториалните звена на НАП, РДНСК и РИОКОЗ, от консорциума „Ай Би Ес Бул Ес Ай”, избран чрез конкурс за изпълнител на част от дейно

Проектът на областната администрация в Силистра – „Е-област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса”, навлезе официално във втория етап от реализацията си, съобщиха днес от областната администрация. Също днес в областта в присъствието на представители на 7-те силистренски общини, териториалните звена на НАП, РДНСК и РИОКОЗ, от консорциума „Ай Би Ес Бул Ес Ай”, избран чрез конкурс за изпълнител на част от дейностите по проекта, направиха официална презентация на визията си за електронния портал, който предстои да бъде изграден.  В началото на срещата ръководителят на проекта „Е-област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса” Ивелин Георгиев, главен секретар на областната администрация, препотвърди основната цел  – и общините, и държавната администрация да предоставят обслужване по електронен път. Той акцентира върху реалната възможност област Силистра да стане първата електронна област в страната.
Планът за работа на консорциума по изпълнение на дейностите, залегнали в проекта, представиха Красимир Антонов – управител на „Бул Ес Ай” ООД (Bul SI), Кръстьо Георгиев –технически директор, Димитър Димитров – търговски директор в същото дружество, и Свилен Станчев – мениджър „Бизнес развитие” в „Ай Би Ес” ЕООД (IBS).
Изграждането на електронен портал между държавната, общинските администрации и териториалните звена на НАП, РДНСК и РИОКОЗ включва седем основни групи дейности, припомниха авторите на проекта. Това са привеждане на интернет страниците на областната администрация и целевите групи по проекта в съответствие с унифицираната визия на държавната администрация; надграждане и оптимизация на системите за документооборот, съгласно изискванията на Закона за електронното управление; реализация на комплексни административни услуги чрез развитие на инфраструктурата за обмен на данни между администрациите; развитие на вътрешните информационни системи с цел интегрирането им със системите на електронното правителство, разработка на софтуер с цел – публикуване в интернет пространството на регистрите на общините с публичен характер, внедряване на системите и съпътстващи обучения за работа с тях и изграждане на модел за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административните услуги-гражданите и представителите на бизнеса.
С реализацията на софтуерното решение от консорциум „Ай Би Ес Бул Ес Ай” гарантираха, че ще бъдат постигнати и следните положителни резултати за област Силистра – спестено време на гражданите; облекчаване работата на служителите на администрацията, прозрачност в работата на общинска администрация, подобрен контрол и самоконтрол на служителите; осигурена възможност за изготвяне на множество справки; 24 часов достъп до е-услуги от всяка точка с достъп до Интернет; единен интерфейс за достъп до онлайн услугите; издигане на по-високо и качествено ниво на административно обслужване и др.
Проектът „Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса” е част от намерението за реализиране на електронно правителство в България, припомниха още специалистите. Според тях, това означава реална електронна комуникация между служителите на администрациите и гражданите и бизнеса, подаване на документи по електронен път и получаването им по същия начин.
След срещата областният управител д-р Владимир Янков и упълномощеният представител на консорциум „Ай Би Ес Бул Ес Ай” Красимир Антонов подписаха договора за възлагане на обществената поръчка „Изграждане на електронен портал в рамките на проект „Е-област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса”. Стойността на поръчката възлиза на 348 700 лв, а общата стойност на проекта „Е-област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса” е 693 736,10 лева.  Той се осъществява по приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” по оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), финансиран от Европейския съюз,  чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

1 thought on “Проектът на областта за електронен портал – във втори етап

  1. т ц тц тц тц……..ами глобалното правителство какво мисли по темата за създаване на електронно правителство……..

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.