Районният съд спира заседанията, Окръжният ще работи по преценка на магистратите

Със заповед на председателя на Окръжния съд в Силистра Людмил Хърватев е въведен специален работен график и са разпоредени допълнителни мерки по хигиенизиране на помещенията и общите части в сградата на Съдебната палата в град Силистра, съобщи пресцентърът на Темида.

Съдиите от Окръжния съд по своя преценка в срок до един месец ще разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, като се съобразяват с въведените ограничения. При отлагане на вече насрочено съдебно заседание, ще бъдат предприети действия за своевременно уведомяване на страните по делата.

Определено е работно време за деловодства и график за присъствието на страните и участниците по дела в открити съдебни заседания, както следва:

– провеждане на открити съдебни заседания: от 9,00 до 17,00 ч;

– работа с граждани: от 9,00 до 16,00 ч.

Достъпа на граждани до съдебните зали е ограничен и ще се осъществява само в случаите, когато са призовани за разглеждане по конкретно дело. Разрешава се достъп на граждани за входиране на искови молби, жалби и други документи. Желателно е справки по дела да се извършват приоритетно по телефоните, обявени в сайта на съда или чрез електронна поща.

Отпадането на ограничителните мерки ще бъде обявено с нарочна заповед, която ще бъде публикувана на сайта на Окръжен съд – Силистра.

Същевременно със заповед на председателя на Районния съд в Силистра Мирослав Христов е преустановено разглеждането на дела в открити съдебни заседания през периода 11 март до 10 април, като същите ще се пренасрочат след изтичане на горния срок. В открити съдебни заседания ще се разглеждат единствено делата, включени в чл. 329, ал 3 от Закона за съдебната власт*. Преустановено е провеждането на служебни мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място.

Разпоредено е да бъдат дезинфекцирани помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, а служителите, приемащи документи задължително да работят с маски и ръкавици.

Предприетите мерки са във връзка с регистрираните случаи COVID-19 на територията на страната и създадената епидемична обстановка, с цел превенция на заболяването, намаляване на риска от възникване на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусна инфекция.

* Разяснение към текста относно „Делата, включени в чл. 329, ал 3 от Закона за съдебната власт“:

– наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

– делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

– искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

– дела по Закона за защита от домашното насилие;

– дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

– други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.