Справка за изпълнението на бюджета на община Силистра

Бюджета на община Силистра към 30.06.2012г. е в размер на 29 223 159 лв., при първоначален план 28 580 646 лв.
Общо приходите в бюджета на Община Силистра с държавен характер по отчет към 30.06.2012 г. са в размер на 7 489 048 лв., което представлява 47.33 %.
Изпълнението на местните приходи към 30.06.2012г. е в размер на 5 703 871 лв. /42.56 % спрямо годи

Бюджета на община Силистра  към 30.06.2012г. е в размер на  29 223 159 лв., при първоначален план 28 580 646 лв.
Общо приходите в бюджета на Община Силистра с държавен характер по отчет към 30.06.2012 г. са в размер на 7 489 048 лв., което представлява 47.33 %.
Изпълнението на местните приходи  към 30.06.2012г. е в размер на 5 703 871 лв. /42.56 % спрямо годишния план/ и са предназначени за финансиране на общинските дейности и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.
За същият период на 2011г.  са били в размер на 4 715 176 лв. /32.14 % спрямо годишния план/. Те включват приходи от имуществени данъци – 1 354 768 лв., неданъчни  приходи в размер на 3 605 115 лв., субсидии за местни дейности от ЦБ – 1 021 498 лв., вкл. обща изравнителна субсидия – 1 009 725 лв. и получени целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи – 11 773 лв.
Изпълнението на собствените приходи / данъчни и неданъчни приходи / за отчетения период е в размер на 4 959 883 лв. което представлява 56,67 %.
За същият период на 2011г.  са били в размер на 4 507 444 лв. или 45.15 % спрямо годишния план/.Резултатите се постигнати благодарение на предприетите ефективни мерки за събираемостта вземанията на Община Силистра от физически и юридически лица.
Просрочените задължения в местни дейности към 30.06.2012 г. са в размер на 6 491 495 лв., от които 4 487 170 лв. за текуща издръжка вкл. Ел.енергия, вода, горива, външни услуги и  др.разходи; 193 800 лева – заем от набирателна към бюджетна сметка и 1 833 897 лева – капиталови разходи.
Просрочените вземания към 30.06.2012 г. са в размер на 4 046 093лв.  за дължими суми от ТБО, данък недвижими имоти, данък МПС, от наематели на общинско имущество, от концесии, от такси ЦДГ, от такси социални услуги и др.
Към 30.06.2012 г. са отчетени капиталови разходи в размер на в 743 855 лв.. За отчетния период са отчетени средства по бюджета на Община Силистра в размер на 743 855 лв., от които за  основни ремонти – 7 957 лв., за придобиване на ДМА – 734 902 лв, за придобиване на ДНМА – 996 лв.

4 thoughts on “Справка за изпълнението на бюджета на община Силистра

 1. според мен тази справка е далеч по-важна за хората, които живеят в Силистра, а не кой напуснал и защо напуснал, дето се упражняват разни бивши и настоящи комунисти да плюят против доктора

  умният читател ще разбере, че тази справка е 100 пъти по-важна като информация за хората

  Палец нагоре 2 Палец надолу 2

  1. Колчооо, „бивш“ комунист няма! Или си, или не си!

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  2. Колчо, какво разбра от тази справка.

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   1. Разбрахме, че е изготвена пак от финансовото директорче на четвъртият ежаж, заедно с другите неграмотни ГЕРБАДЖИИ от вторият етаж !!

    Палец нагоре 3 Палец надолу 0

Comments are closed.