С над 8,5 милиона подобряват качеството на живот на животните и растенията в Сребърна

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе ще работи по нов проект в резервата Сребърна на стойност над 8,5 милиона лева, съобщи пресцентърът на екоинспекцията. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“.

Проектът е с наименование „Управление на сукцесионните* процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват „Сребърна”.

Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня, проучване на хранителната база на голям воден бик, зарибяване на езерото Сребърна, поддържащи дейности в пеликанската колония и др.

Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца. Всички предвидени дейности целят подобряване на хидрологичния режим в защитената зона, намаляване задържането на биогенни елементи в езерото и подобрения, свързани с местообитанията на редките водолюбиви птици. Всички дейности са в съответствие с Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” от 2016 г., Плановете за действие за къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), Голям воден бик (Botaurus stellaris) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и др. стратегически и нормативни документи.

Проектът официално ще бъде представен в град Силистра пред институциите и заинтересованите лица на пресконференция през февруари тази година.