С предизвикателства и сериозна работа започна юбилейната за община Дулово 2020 г.

Кметският екип, начело с кмета д-р Юксел Ахмед и Общинският съвет ще отчетат една успешна юбилейна година

С предизвикателства и сериозна работа започна юбилейната за дуловчани 2020 година, съобщиха от община Дулово. Наскоро беше отбелязана 60-годишнината от обявяването на Дулово за град на 30 януари 1960 г.

Община Дулово има 27 селища и е с най-голям брой населени места в област Силистра. Поминъкът на населението е свързан със селското стопанство, търговията и услугите. Общинските училища са десет. Работи и една професионална гимназия. Има и 23 детски градини. Във всяко населено място се развиват читалищната и библиотечната дейност.

В град Дулово бе създадено и ново читалище – „Бялата лястовица – 2018“. През тази година ще бъде отбелязана и 125-годишнината на читалище „Никола Вапцаров – 1895“ в Дулово, а читалище „Отец Паисий“ в с. Межден ще отбележи своя 80-годишен юбилей.

Седем нови автобуса е осигурила Общината за пътуващите ученици

Жителите на град Дулово посрещат юбилейната година с обновени сгради на две училища – ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Васил Левски“ и на градското читалище с новопостроена детска градина, с ремонтирани улици. Очаква се да започне строителството на преработвателната фабрика на „Каолин“ ЕАД в близост до града, като инвестицията от над 60 милиона лева на собственика „Кварцверке“ се смята за най-голямата в областта.

Всичко е резултат на упоритата и последователна работа на общинското ръководство – кметския екип, начело с кмета д-р Юксел Ахмед и общинските съветници. Дейността на общината е насочена и за подобряване на инфраструктурата и ремонтиране на сградния фонд в селата, отбелязаха от общината.

През 2011 г. общината е с над 5 милиона лева задължения, от които над 3 милиона подлежащи на спешно разплащане. Градът е бил с лоши и неподдържани през годините сгради на кметства, детски градини, читалища, училища и общинска пътна мрежа. Днес задълженията са 1,5 милиона лева. Подобрена е общинската пътна мрежа чрез рехабилитация на части от нея. Асфалтирани са изцяло пътят от с. Прохлада до с. Браничево в силистренския участък и пътят между с. Паисиево и с. Китанчево. Реновирани чрез полагане на нова асфалтова настилка са близо 200 улици в града и населените места в общината. Извършени са текущи и основни ремонти в сградите на 24 кметства и на 21 детски градини в общината. Обновени са сградите на 15 читалища, на Историческия музей и бившия младежки дом в града. Изградени са 23 нови детски площадки, финансирани от ПУДООС и са реализирани 5 инфраструктурни проекта по оперативни програми на ЕС.

С помощта на общинските помощи и щедрите дарители в дуловската болница заработиха много отделения, оборудвани с модерна апаратура

Огромни усилия са вложени за възстановяване и подобряване на медицинското обслужване за населението не само от района на общината, но и от съседните общини и области. През 2011 г. в МБАЛ – Дулово е работело само едно отделение. Болницата е била с над 3,5 милиона лева задължения, с оскъден лекарски и сестрински състав и лоши хигиенно-битови условия. Лечебното заведение е имало задължения към доставчици и кредитори, но е стабилизирано. Отново са открити Хирургическо и Акушеро-гинекологическо отделения и сега в отделенията няма свободни работни места за среден медицински персонал. С подкрепата на общината са ремонтирани и обновени отделенията Хирургия, Акушерство и гинекология, Вътрешно и Детско. Обновено е медицинското оборудване – много важен фактор за качественото обслужване на пациентите, като за това огромен принос имат дарителите и най-големите от тях „Каолин“ ЕАД и семейство Тодор и Елица Тодорови.

Не са малки постиженията и в сферата на социалните услуги за хората. В града и общината има 32 пенсионерски клуба и клубове на инвалиди, за които непрестанни грижи и подкрепа оказва община Дулово. В града отвориха врати Център за обществена подкрепа и Център за рехабилитация, продължава дейността на Домашния социален патронаж и Обществена трапезария, на центровете за настаняване на възрастни с психични увреждания в Дулово и село Правда. Успешно се реализират и проектите в подкрепа на социално слабите и хората с увреждания.

Грижата за младото поколение е сред приоритетите на общинското ръководство

В общината има 6 средищни детски градини със 17 филиала към тях, като през годините значително е подобрена тяхната материално-техническа база. На територията на общината работят десет общински училища и една професионална гимназия. В тях са осъществени проекти по ПУДООС с кътове за отдих, спорт и игра. Ремонтирани са и физкултурните салони в двете градски училища и в село Окорш. Училищата имат обновен автопарк от 17 автобуси, от които 7 нови, предоставени от МОН. Ремонтирани и преоборудвани са всички медицински кабинети в учебните заведения в общината.

Общината е организатор и на станалите вече национални събори в селата Върбино и Руйно. Също с подкрепата на общината се реализират празниците на населените места и на специалните събори, посветени на добруджанските песни и танци, на рок музиката. По този начин се обогатява културният и духовен живот на жителите от района и техните гости.

Не са малки и постиженията на младите спортисти от различни спортни клубове и футболните отбори, които се поддържат от общината. Дуловските спортисти от клубовете по карате, борба и шах са завоювали престижни национални и международни отличия.

На последния прием на проекти по ПРСР общината е кандидатствала за финансиране с проекти за „Ремонт на общинска пътна мрежа“ и „Реконструкция на централен градски парк в гр. Дулово“. Търси се финансиране на изготвени проекти за ремонт на улиците „Васил Левски“ и „Стефан Караджа“ в Дулово, модернизация на градския стадион, основен ремонт на сградата на общинската администрация и подобряване на уличното осветление в града и населените места в общината. Изготвено е енергийно обследване на сградата на МБАЛ в Дулово, в което са предписани необходимите мерки, като предстои те да бъдат проектирани и да се осигури финансиране за реализиране на проекта.

Главната цел на кметския екип, начело с д-р Юксел Ахмед и общинските съветници в община Дулово е да се подобряват условията на труд и живот за хората от града и общината.