С 900 000 възстановяват горите в резервата „Сребърна“

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е бенефициент по проект в резервата „Сребърна“, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съобщиха от инспекцията. Проектът е на обща стойност 898 823 лева и е с продължителност 37 месеца. Основните му цели са възстановяване и поддържане на местообитания, оценени в Плана за управление в „неблагоприятно лошо състояние“.

С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на алувиалните гори с черна елша и планински ясен и на крайречните смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински и полски ясен. Основните мерки са свързани с отстраняване и ограничаване на разпространението на инвазивни видове, лесовъдни дейности, охранителни мерки и закупуване на специализирана техника.

Проектът е продължение на предходен проект, осъществен в периода 2009-2012 г. Сега целта е да се извършат възстановяващи дейности и да се залесят освободените от инвазивни видове територии. До края на годината ще се проведат процедури, свързани с избор на изпълнители за обследването за нуждите на лесовъдните дейности и доставчици на стоки и услуги. Очаква се първите мерки на терен да започнат в началото на 2019 г. с настъпване на вегетацията, се казва в съобщението.