Червените ангъчи в базата „Калимок“ в Нова Черна са гладни, помогнете!

В Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе постъпи молба за съдействие от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания за намиране на храна за птиците от защитения вид червен ангъч в базата в с. Нова Черна. Институтът при БАН извършва консервационни дейности, свързани с размножаване и освобождаване в природата на птиците.

РИОСВ – Русе ще потърси съдействие от кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и земеделските производители в землищата им да подкрепят дейността на  експерименталната база.

Желаещите да подкрепят благородната кауза могат да се обадят в централата на екоинспекцията на тел. 082/ 820 772, която ще ги свърже с координатора на базата.

Биологичната експериментална база „Калимок“ функционира от 1995 г., като отглежда птици от застрашения вид в полуестествена среда с цел размножаване и реинтродукция на млади птици обратно в природата. Ежегодно съвместно със съдействието на РИОСВ – Русе са освобождавани между 15 и 25 млади индивида, което допринася за възстановяването и стабилизирането на дивата популация в българската природа. Червеният ангъч е рядък за България вид, включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга. Населява различни типове водни басейни, но предпочита предимно откритите и без много подводна растителност ареали. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.