До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им за 5 години напред

Гражданите, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 г., напомнят от Националната агенция за приходите /НАП/.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани хора не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа.

Новорегистрираните през 2019 г. земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация за 2019 г. В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2020 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация в срок до 31 декември 2019 г.

Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на Приходната агенция www.nra.bgр, рубриката „За гражданите“, в документи – данъци. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес. Декларацията може да се подаде по електронен път и по пощата.