Над 608 000 лева даде държавата за силистренските читалища за 2021 г.

608 652 лева раздели между 23 читалища Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на община Силистра за 2021 г.

Със своя заповед кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов назначи комисия с председател зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ Мария Недялкова и представители на всички народни читалища на територията на Общината.

Общата субсидирана численост за народните читалища в община Силистра за 2021 г. е 53 броя. Стандартът за един брой е в размер на 11 484 лв., като завишението е с 1044 лв. спрямо 2020 г. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В Община Силистра са регистрирани 23 народни читалища, които извършват дейност, с изключение на НЧ „Д-р Петър Вичев – 1941“, село Айдемир, което не е представило предложение за дейността си през 2021 г., в изпълнение на Закона за народните читалища и не получава субсидия.

След обсъждания между представителите на читалищата, в резултат на направения обстоен анализ и дискусия, отчитайки сложната епидемиологична обстановка и факта, че много от събитията планувани в програмите на читалищата бяха отложени или отменени, Комисията взе решение разпределението на субсидираната численост за 2021 година да се запази, както през 2020 г.