ОИЦ Силистра ще подкрепи заинтересованите страни в разработването и изпълнението на концепции за интегрирани териториални инвестиции

В залата на Областен информационен център – Силистра се състоя пресконференция с представители на местните медии за представяне на възможностите, които предоставя отворената процедура за подаване на Концепции за интегрирани териториални инвестиции. Разяснена бе същността на новия подход за регионално развитие, изискванията за широко партньорство между различни заинтересовани страни – местни власти, институции, бизнес, гражданско общество и др., както и ангажиментите на Областните информационни центрове като част от новосформираните експертни звена към Регионалните съвети за развитие. Екипът на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) стартира своята информационна кампания в област Силистра за разясняване на интегрирания териториален подход, като инициира и провежда информационни събития и дейности, работни срещи и индивидуални консултации с потенциални бенефициенти. Ще бъде разпространена и анкетна карта за измерване нивата на информираност и заинтересованост сред обществеността.

Интегрираният териториален подход представлява подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници, действащи на съответната територия. В Концепцията за ИТИ могат да бъдат включени една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на дадена територия. Предвиденият бюджет за изпълнение на интегрирани проекти за Северен централен регион за планиране (Русе, Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра) е на обща стойност 532 126 260 лв.

В срок до 27 септември 2023 г. заинтересованите страни могат да подават своите концепции по обявената процедура BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Електронният формуляр за кандидатстване съдържа основната информация за планираните мерки и дейности, индикатори, индикативен бюджет, план график за изпълнение и други елементи, според изискванията на Управляващия орган.