Плащат 21 100 евро на жалбоподатели срещу България

Правителството одобри сключването на приятелски споразумения по 10 жалби срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Жалбите са част от висящите около 700 дела, заведени заради продължителност на съдебното производство и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита. Гражданските производства по десетте дела са продъ

Правителството одобри сключването на приятелски споразумения по 10 жалби срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Жалбите са част от висящите около 700 дела, заведени заради продължителност на съдебното производство и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита. Гражданските производства по десетте дела са продължили между пет години и 10 месеца и 13 години и пет месеца без да са били от фактическа или правна сложност.
Българското правителство признава допуснатите слабости и приема да заплати на жалбоподателите предложените от ЕСПЧ суми за претърпените неимуществени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делата. На жалбоподателите Димитър Френков, Йорданка Христова, Любен Петков, Васил Нешев, Тодор Тангълов, Радко Янчев, Марийка и Виолета Блъскови, Теодора Сотирова, Недялка Иванова и Мариана Унгер, Йордан Канчев и „Тотел” ООД ще бъдат изплатени общо 34 000 евро.
Правителството одобри и едностранни декларации по осем дела, заведени срещу България в ЕСПЧ.
Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.
Жалбите на Димитър и Криста Димитрови, Росица Петрова, Велко Велков, Петър Бърдаров, Савина Наумова, Лиляна, Николай и Милан Милтенови, Иванка Иванова и Виолета Иванова са част от висящите около 700 дела, заведени заради продължителност на съдебното производство и липса на ефективно вътрешноправно средство за защита. Гражданските производства по осемте дела са продължили между шест и 13 години без да са били от фактическа или правна сложност.
На жалбоподателите ще бъдат изплатени общо 21 100 евро.