Полицията в Силистра с комплекс от мерки за опазване на селскостопанската продукция от крадци и пожари

Областната дирекция на МВР в Силистра реализира комплекс от мерки за опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства, съобщават от крайдунавското вътрешно ведомство. Конкретните дейности са разписани в план, утвърден от директора на полицията Кристиян Петров, и са резул


Областната дирекция на МВР в Силистра реализира комплекс от мерки за опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства, съобщават от крайдунавското вътрешно ведомство. Конкретните дейности са разписани в план, утвърден от директора на полицията Кристиян Петров, и са резултат от оценка на оперативната обстановка и анализ на причините и условията за извършване на кражби.
На началниците на районни управления е възложено да проведат работни срещи с кметовете по места, председателите на земеделски кооперации и частните производители за създаване на организация за охрана на складовите бази, съхраняващи селскостопанска продукция. Предвидени са инструктажи на назначените от кметовете полски пазачи. С ръководителите на частни охранителни фирми и звена за самоохрана ще бъдат обсъдени начини за взаимодействие и обмен на информация при охраната на селскостопанската продукция.
При старта на кампанията за прибирането на реколтата ще бъдат провеждани ежедневни инструктажи на полицейските служители, изпълняващи задълженията си в селскостопанските райони. Планирани са множество специализирани полицейски операции и съвместни проверки с други държавни контролни органи.
Активизиран ще бъде контролът върху движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства с оглед предотвратяване на автопроизшествия, а на техниката, превозваща селскостопанска продукция, ще се извършват системни проверки.
В районите с обособени пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция ще има засилено полицейско присъствие.
От полицията съветват гражданите да бъдат внимателни и предпазливи при установяване на контакти с търговци на селскостопанска продукция и животни.
При всяко съмнение за нередност или извършено посегателство да търсят незабавно връзка с полицията на тел.112.

***
В ход е подготовката за опазване на житната реколта от пожари

В РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра е в ход подготовката за опазване на житната реколта от пожари. В дирекцията и в районните противопожарни служби са изготвени планове, в които са залегнали основните дейности за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания. Изпратени са писма до регионалните структури на поделенията на ВиК, ЖП, енергоразпределителни и енергопреносни дружества, АПИ и др. във връзка със задълженията им по опазване на реколтата. Изготвен е план за съвместна дейност с Държавното горско стопанство. Създадена е организация за извършване на проверки за състоянието на земеделската техника, ангажирана в прибирането на реколтата. Резултатите от проверките ще се отразяват в становища за допускане (недопускане) до участие в жътвената кампания.
Съвместно с органите на местната власт са уточнени редът и начинът за оповестяване на допълнителни сили от доброволните формирования, които да се включат при необходимост.
В оперативния център на РДПБЗН ще бъдат на разположение ситуационни схеми на засетите площи на територията на областта.
През настоящата година в област Силистра площите с есенници са 606 550 дка. По прогнозни данни в прибирането им ще участват около 360 комбайна и около 1100 трактори, камиони и сламопреси.
В резултат на добрата организация и предварителната превантивна работа на служителите на РДПБЗН-Силистра през миналата година в областта не са регистрирани пожари в житни блокове и в зърноприбираща техника. Съставените актове за административни нарушения са 14.
От РДПБЗН-Силистра припомнят, че в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. са регламентирани правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Изискванията са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и за лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
Съгласно чл. 6 от Наредбата не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Друг текст (чл.12) изрично забранява в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използваното на открити огнеизточници.
Тематични проверки за спазването на изискванията на Наредбата ще се правят до края на жътвената кампания и на нарушителите ще се налагат строги санкции.
За да не се създават условия за възникване на пожар, гражданите не трябва да палят огън във ветровито време, напомнят огнеборците. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
От пожарната призовават гражданите да подават незабавно сигнали на тел.112 при забелязване на признаци за пожар в полето.

3 thoughts on “Полицията в Силистра с комплекс от мерки за опазване на селскостопанската продукция от крадци и пожари

  1. Само не разбирам защо снимковия материал е подвеждащ !? На снимката пожарникара си е африканец. Нямам нищо против тях!!! НО Ако човек от друг град прочете статията и види снимката, ще остане с грешни изводи … 🙁

    Палец нагоре 1 Палец надолу 0

  2. Къде кметовете назначават полски пазачи…….?

    Палец нагоре 1 Палец надолу 0

Comments are closed.