Съдии и адвокати обсъждаха проблема с връчването на призовките

Председателят на Окръжния съд в Силистра Пламен Неделчев проведе среща с магистрати от Окръжния съд, Административния съд, районните съдилища в Силистра и Тутракан, и адвокат Димчо Кьосев – председател на Адвокатската колегия в Силистра.

Юристите обсъдиха въпроси, свързани с процедурата на връчване на призовки и съдебни книжа на хора, които не са намерени на посочения адрес, както и въпроси, касаещи назначаването на особен представител на ответника в гражданското производство.

Сериозно неудобство за гражданите и съдилищата се явява процедурата по връчване на съдебни книжа в случаите, когато човекът не е намерен на посочения адрес за връчване. Съгласно разписаните правила, на този адрес се поставя уведомление до този човек, с което му се указва да се яви в съда, за да получи съдебните книжа, които остават в призовкаря. Когато уведоменият се яви в съда, за да ги получи, то не винаги открива призовкаря, тъй като вече е извън сградата на Съдебната палата за връчване на други книжа. Тъй като съдилищата не разполагат с голям брой призовкари, дежурен такъв може да бъде осигурен евентуално само до обяд, а това време често не е удобно за гражданите.

За много хора, които живеят в населени места извън град Силистра, а и са на работа, посещението в съда за получаване на призовка е свързано с разходи и осигуряване на свободно време в работен ден, особено ако трябва да направят това многократно.

Адвокат Кьосев изказа предложение от адвокати от силистренската колегия книжата за връчване да се намират в деловодствата на съдилищата и да бъдат връчвани на явилите се хора от деловодителите. Магистратите обаче изказаха становище, че това задължение не може да бъде вменено на деловодителите, поради факта, че в Правилника за администрирането на съдилищата за това отговаря Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, и това задължение е вписано в длъжностните характеристики на служителите там.

Присъстващите се обединиха около становището, че решението по този въпрос трябва да гарантира лесен, бърз и удобен начин гражданите да могат да осъществят контакт с призовкар, който да им връчи документите. Магистратите прецениха, че ще излязат с предложение, след обсъждане на въпроса с останалите си колеги и представителите на Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“.

По въпроса за назначаване на особен представител на ответника в гражданското производство участниците в работната среща се обединиха около становището, че всеки адвокат, който е определен за особен представител от съда трябва да се запознае с делото, и да определи фактическата и правната му сложност. След това, при несъгласие да се ангажира, адвокатът следва мотивирано да изложи съображенията си пред съда в срока за отговор на исковата молба.

„Убеден съм, че днешната ни работна среща ще доведе до полезни промени. Предстоят бъдещи подобни срещи за обсъждане на въпроси, с които да се подобри още повече съдебната дейност, свързана с правата на гражданите и страните по делата, както и с работата на магистратите и служителите в съдилищата в Силистренски съдебен район“, каза в заключение председателят на Окръжния съд в Силистра Пламен Неделчев.