Удължиха срока на финансирането за борба със СПИН

Министерският съвет одобри проект за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването.
Споразумението ще

Министерският съвет одобри проект за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването.
Споразумението ще бъде подписано за периода 2012-2014 г. Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната ни може да получи за тези три години е 12 420 307 евро. Координацията и контролът върху изпълнението на Програмата ще продължи да се осъществява от Националния координационен комитет (НКК) за борба със СПИН и туберкулоза.
Основните целеви групи на Програмата остават уязвимите групи – инжекционно употребяващи наркотици; мъже, които правят секс с мъже; млади хора от ромска общност; лица, лишени от свобода; млади хора в риск (на възраст 15-24 год.); хора, живеещи с ХИВ.
Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е най-дългосрочната и мащабна превантивна здравна програма в страната и допринася за постигането на заложените цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции 2008-2015 г. и за целите, заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г. Изпълнението й в периода 2012-2014 г. ще се фокусира върху продължаване на успешните интервенции, непрекъснатост на услугите за групите в най-висок риск и постигане на устойчивост на резултатите след приключване на външното финансиране чрез:
– укрепване на системата на обществено здравеопазване, както на национално, така и на регионално ниво;
– поетапно включване на 28-те регионални здравни инспекции в провеждането на интегрирани биологични и поведенчески проучвания, както и в цялостния механизъм за управление на местно ниво;
– засилване на работата в мрежа и по-широко въвличане на регионалните партньори (общински институции, неправителствени организации) във вземането на решения посредством функционирането на местни обществени комитети по СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции;
– изграждане на нови механизми за изпълнение на дейности, базирани в общността чрез насочване на национални средства от централно към регионално и общинско ниво;
– надграждане на системата за мониторинг и оценка на ситуацията и отговора по отношение на ХИВ/СПИН на всички нива на здравната система.
В изпълнението на Програмата към 30.09.2011 г. са постигнати много високи резултати, сред които функциониращата дирекция „Управление на специализирани донорски програми” в МЗ; изградените осем местни обществени комитети за превенция на ХИВ, туберкулоза и сексуално предавани инфекции на общинско ниво; 10 звена за второ поколение епидемиологичен надзор в РЗИ; 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН; седем нископрагови центъра за лицата, употребяващи инжекционно наркотици; три програми за субституиращо лечение с метадон за лица в особено висок риск от инфектиране с ХИВ; седем здравно-социални центъра в ромска общност; 12 мобилни медицински кабинета; пет сектора за лечение на пациенти с ХИВ; 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници сред деца и млади хора в риск; четири центъра за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ и СПИН.
Планираните резултати от изпълнението на Програмата включват: предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ на над 115 000 лица годишно; значително увеличаване обхвата на специфичните превантивни услуги на терен и достигане годишно до над 42 200 лица, лишени от свобода, инжекционно употребяващи наркотици, проституиращи, лица в риск от ромска общност, както и мъже, които правят секс с мъже; предоставяне на здравно образование, насочено към развитие на социални умения, годишно на над 1000 деца в институции и достигане чрез подхода „връстници обучават връстници” на над 36 000 млади хора в риск. Планираните резултати към 2014 г. включват също и предоставяне на достъпно и качествено антиретровирусно лечение на хората, живеещи с ХИВ, чрез увеличаване на средствата отделяни от държавния бюджет.
Ефективното изпълнение на програмата, финансирана от Глобалния фонд, ще допринесе значително за постигане на основните цели на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (2008-2015) – задържане на нивото на разпространение на ХИВ сред инжекционно употребяващи наркотици под 10%, а за останалите групи в най-висок риск – под 5 на сто.