До 5 май подаваме данъчните декларации, търговците и земеделците – до 30 юни

Данъчната кампания за подаване на данъчни декларации за доходите на гражданите за отчетната 2020 г., стартира на 11 януари, напомня силистренският Офис на НАП. Подаване на данъчните декларации може да стане в офиса, по пощата с обратна разписка и по електронен път.

За хората, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително при деклариране на други обстоятелства по декларацията, срокът за подаване на годишната декларация е от 11 януари до 5 май. Срокът за внасяне на дължимия данък е до 5 май.

Само за гражданите, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, както и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Срокът за внасяне на дължимия данък е също до 30 юни.

Ако подадат декларацията си по електронен път до 31 март 2021 г., хорта могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март 2021 г.

Самоосигуряващите се граждани по Кодекса за социално осигуряване подават годишни декларации за доходите си за 2020 г. само по електронен път.

В началото на месец март 2021г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат Персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НАП или Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и подаване на заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/, или да се получи в салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично, във всеки офис на НАП, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението лице.