Силистра в туристически район „Дунав“ според нова концепция

Силистра попадна в район „Дунав“ според новата концепция за развитие на туризма в България. Картата за туристическо райониране, изготвена от Националния център за териториа


Силистра попадна в район „Дунав“ според новата концепция за развитие на туризма в България. Картата за туристическо райониране, изготвена от Националния център за териториално развитие, разделя страната на 9 туристически района.
Туристическото райониране е заложено в новия Закона за туризма, макар с много различни интерпретации районирането да има половин вековна история, но без практическа реализация до момента, напомнят от Националният център за териториално развитие, цитирани от investor.bg
Предлаганите в концепцията туристически райони са: Дунав, Стара планина, Розова долина, Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София, район Варна (Северно Черноморие) и Бургас (Южно Черноморие).

Идеята

Обособяването на туристически райони в страната е с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. Законът предвижда създаването на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР) и определя техните функции.
Бъдещите райони трябва да са маркетингови туристически райони, управлението на които е свързано с извършването на дейности в три основни направления – създаване на регионални туристически продукти, осъществяване на регионален маркетинг и реклама, координация и управление на туризма на регионално ниво.
Необходимостта от туристическо райониране на България се признава от почти всички заинтересовани в туристическия сектор. Тя се мотивира от всеобщото признание, че ще доведе до развитие на конкурентоспособен туризъм, туристическите райони ще станат по-разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно ще ги „продава” на вътрешния и на международния пазар.

Ползите

Очакваните ползи от създаването на туристическите райони и на организациите за тяхното управление са свързани със запълване на „празнината” в маркетинга и управлението на дестинациите между местното ниво (община).
Очаква се да се обединят ресурсите и да се съгласуват действията за развитие на комплексен, разнообразен и конкурентоспособен туристически продукт – чрез регионално взаимодействие.
Да се районира националният маркетинг – България да се рекламира не само като хомогенно цяло, а и като „букет” от туристически райони със свои специфични „физиономии” (характерни ресурси и възможности за различни видове туризъм).

Ефектът

Чрез туристическото райониране ще може да се отговори по-добре на очакванията, изискванията и интересите на различните пазарни сегменти. По-ефективно да се достига до потенциалните туристически пазари, особено в далечните – чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са „видими” на картата и разпознаваеми не само за българите, но и за чужденците.
Ще се осигури възможност за подкрепа от държавата за туристическите райони – под формата на методическа и логистична помощ, насочване на част от средствата за национален маркетинг и реклама към регионалното ниво и др.

Схемата на туристическо райониране

Предложената схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкият териториален модул, използван за очертаване границите на районите.
Обособени са девет туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.