Туристи и любители-орнитолози ще разглеждат генерално ремонтиран природонаучен музей в с. Сребърна

Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в силистренското село Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознав


Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в силистренското село Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознават с уникалното биологичното разнообразие на едноименния поддържан резерват, казаха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.
Оттам уточниха, че изпълнението на ремонтните работи са част от реализацията на проекта „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“.
Природонаучният музей е с ремонтирани покривни конструкции и вътрешни помещения, по линия на енергийната ефективност са топлоизолирани вътрешните и външни стени на сградата. Музеят е снабден с верижен транспортьор и рампа, което осигурява достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
Обновени са витрините, в които са преаражирани тематично експонатите и заедно с фотосите представят очарованието на резервата през четирите сезона на годината. Доставени са мебели за библиотеката и конферентната зала и е облагороден теренът около сградата. Предстои доставката на техника – мултимедиен проектор, зрителни тръби, фотоапарат, периферна техника, аудиосистема с туристическа информация, LCD екран, и др.
Извършените реконструкция и ремонт на помещенията в административната сграда към ПР „Сребърна” осигуряват обособяването й в „Център за управление” с контролна зала. На втория етаж на сградата е пригодено помещение със специален режим на достъп за работа, където ще се съхранява документация и изчислителна техника.
Реновирани са помещения за персонала за полагане на сменен труд през денонощието.
Строително-ремонтните работи на двете сгради са изпълнени от „Крис груп” ЕООД – гр. Русе, по проект на „Мира АРТ” ЕООД – гр. Силистра за музея и „ФТ-Проект”ЕООД- Русе за административната сграда.

Обновена е посетителската инфраструктура по източния и западния противопожарен път на резервата „Сребърна”

Извършена е рехабилитация на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление на ПР „Сребърна” в Защитена местност „Пеликаните”, съобщавата още от РИОСВ-Русе. Това покрива територията на двата противопожарни пътя – източният от местността „Фазанарията”, до южния шлюз и западния от природонаучния музей до местността „Коджабаир”.
Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени двете наблюдателни кули, парапетите, мостчетата, кошчетата за отпадъци и дървените тоалетни. Това предоставя на посетителите общо 18 места за отдих, с почистена и обезпаразитена растителност по протежение на екопътеките. Успешно приключи дейността по ремонта на противопожарните пътища в техните сервитути в резервата чрез отстраняване на пропадания, прочистване на канавки с обща дължина 433 метра.
С тези дейности са реализирани заложените мерки в частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, уточняват още от РИОСВ-Русе. За по-голямо удобство на посетителите се предвижда монтиране на информационни и указателни табели, както и поставянето на 3 бр. химически тоалетни.
Дейността, свързана с изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките”, се реализира към настоящия момент, тъй като се изчакваше приключването на гнездовия период на къдроглавия пеликан. Проектът за рехабилитация е на „Архитрав” ЕООД – гр. Русе, а изпълнението е на „Стройпроект”- ООД, Силистра.

Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”, съобщавата от РИОСВ-Русе. Системата е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим. Тя също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото. Събраните данни от монтираните нивомери, термометри и компютър се изпращат чрез специализиран софтуер към административната сграда.
Изпълнител на проекта е „СИГМА” ООД – гр. Русе. Заедно с доставката на мобилна мини-лаборатория, изграждането на експертната система се реализира в изпълнение на заложените мерки „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, на проекта „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“.
Данните от системата ще бъдат достъпни за широката общественост чрез интернет страницата на Поддържан резерват „Сребърна”: www.srabarnalake.com

1 thought on “Туристи и любители-орнитолози ще разглеждат генерално ремонтиран природонаучен музей в с. Сребърна

  1. Дано този път покрива наистина , да бъде отремонтиран качествено !

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.