678 отчети за отпадъци подадени в РИОСВ-Русе

Общо 678 отчети за отпадъци са постъпили в РИОСВ-Русе до края на месец март, съобщиха днес оттам.

Общо 678 отчети за отпадъци са постъпили в РИОСВ-Русе до края на месец март, съобщиха днес оттам… Съгласно Закона за управление на отпадъци всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци са длъжни да представят отчети за отпадъци за  предходната година до 31 март на календарната година, припомниха екоекспертите.
За територията на областите Русе, Разград и Силистра това се отнасяло за 22 общински администрации и около 850 юридически и физически лица. Статистиката сочела, че към края на 2008 година 368 лица притежавали регистрационни документи за извършване на дейности с производствени отпадъци и удостоверения за търговия с черни и цветни метали, а 480 имали издадени разрешения за дейности с отпадъци.
Предстои експертите да обработят данните и да представят обобщена справка до Изпълнителната агенция по околна среда и води, допълниха от РИОСВ-Русе. Контролни проверки ще бъдат извършени и на обектите, които не са представили в срок годишни отчети за третираните отпадъци, допълниха още от екоинспекцията.  За това нарушение законът  предвиждал глоби в размер от 1000 до 3000 лева.